Privatlivs­ politik

World of Greenland sælger oplevelser og indkvartering i Grønland til private kunder og rejsebureauer, samt til erhvervskunder.

Som led i vores arbejde som tur- og lodgeoperatør indsamler og behandler World of Greenland personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. World of Greenland er data-ansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

World of Greenland

Fredericia ip’ Aqq. 4, BOX 109

3952 Ilulissat

E-mail: info@wog.gl

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos World of Greenland, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af World of Greenland’s virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at World of Greenland vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

World of Greenland indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en aktivitet være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om specialmenuer).

World of Greenland vil typisk indsamle følgende oplysninger:

1. Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en aktivitet eller opretter et agent-login hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores kontor, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail¬adresse og evt. stilling), bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost), helbredsoplysninger (ved ansvarsfraskrivelse), oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse (til brug for bestilling af evt. udstyr), formålet med rejsen, oplysning om hvilke sprog du taler, statsborgerskab, medlemskab af vores samarbejdspartneres foreninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

World of Greenland kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold.

2. Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

World of Greenland behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

World of Greenland behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

1. Kundeadministration

World of Greenland behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med World of Greenland som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af aktiviteter og leverance af vores øvrige produkter, opretholdelse af vores kunderegistre, [kreditvurderinger,] fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

2. Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

World of Greenland behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som World of Greenland arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

3. Overholdelse af gældende love og regler

World of Greenland behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som World of Greenland er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

World of Greenland anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

World of Greenland tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte. Hvis du har oprettet et agent-login hos os, beder vi dig om at logge på din profil og opdatere denne i tilfælde af eventuelle ændringer.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

World of Greenland behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9 stk. 2, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med World of Greenland (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til World of Greenland’s legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som World of Greenland er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra d, og art. 9, stk. 2, litra c), (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (GDPR art. 9, stk. 2, litra f), og/eller (7) behandlingen er nødvendig for at overholde World of Greenland’s eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret  (GDPR art. 9, stk. 2, litra b).

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Deling af personoplysninger

World of Greenland videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere dine aktiviteter, samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

World of Greenland vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en aktivitet og dermed relaterede produkter:

1. Bookingsystem

Vores booking- og administrationssystem er skræddersyet til vores virksomhed.

World of Greenland bruger følgende bookingsystem som led i vores virksomhed: Combine

2. Busselskaber

World of Greenland videregiver personoplysninger til selskaber der driver transfer-service, hvis du skal på bustransfer som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efter-navn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen.

3. Rederier

World of Greenland videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt mv). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

4. Turoperatører

Hvis du som led i dine aktiviteter skal deltage i udflugter, som World of Greenland køber hos en tredje part,  kan World of Greenland videregive personoplysninger til turoperatører.  Til brug for bestilling af dine udflugter, videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, samt specielle ønsker i forbindelse med udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

Internationale overførsler af dine personoplysninger

Grundet naturen af World of Greenland’s virksomhed vil dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en aktivitet hos os, da Grønland ikke er medlem af EU.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos World of reenland betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Du kan læse mere om den grønlandske lovgivning her

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er World of Greenland’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som World of Greenland er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på email: info@wog.gl Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Klage over World of Greeland’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

World of Greenland evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf: +299 94 43 00
Email: info@wog.gl

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf.: +299 94 43 00
Email: info@wog.gl

Sværheds­grader
1: Let

En let tur betyder at man skal kunne gå et par kilometer i lettere kuperet terræn. Som at gå en tur i skoven, på de store stier, med en lille afstikker i ny og næ. Man skal også være mobil nok, til at kunne stige ombord på en båd, selvom det måske gynger lidt.

2: Moderat

Tilgængelig for alle med godt helbred, og som er vant til terrængående gå- og vandreture. Når det drejer sig om slædeture, kalder vi det moderat, da det kan være du skal af slæden og gå/løbe ved siden af. Dertil kommer, at du skal have en sund ryg, da der kommer bump og slag undervejs.

3: Ufordrende

På en udfordrende vandretur skal du kunne gå op og ned af nogle stejle bakker. Det kan også være, at du skal gå på løse sten og krydse vandløb, samt gå på sne og is. Guiden skal selvfølgelig nok hjælpe dig. Indebærer vandring med rygsæk. Når udfordrende anvendes i forbindelse med slædeture, er det fordi, det forventes at du kan gå/løbe efter slæden op af bakker, hvis der er behov for dette. (fortvivl ikke man kan få en hjælpende hånd, ved at holde fast i slæden). 

4: Krævende

På en krævende vandretur, forventer vi, at du er i en god fysisk form. Det betyder at du kan gå langt i op til flere dage, og at du kan forcere mange højdemeter i løbet af dagen. F.eks. vores vandretur til Indlandsisen, hvor 1000 højdemeter og 20 km skal forceres på en dag. Krævende vandreture indebærer vandring med egen rygsæk.

5: Anstrengende

Ekspeditions niveau, kræver en betydelig indsats og udholdenhed. Kun egnet for folk i rigtig god fysisk form.

Besøgende til Glacier Lodge Eqi

Glacier Lodge Eqi, er beliggende på fjeldet 100 m over vandet. Vi anbefaler derfor at bagage medbringes i en rygsæk, da stigningen ikke gør det muligt at medbringe en kuffert. Bemærk, at landgangen ikke er handikapvenlig. Alle vandreture i Eqi, samt vandring på egen hånd bør betragtes som fjeldture der går fra udfordrende til meget krævende.

Ilimanaq Lodge

World of Greenland
Fredericiaip’ Aqq. 4
3952 Ilulissat

Tlf.: +299 944300
Email: info@wog.gl